Akty prawne

Akty prawne i dodatkowe informacje dostępne są na stronach:

PO RYBY 2014-2020

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

 

 

Prawodawstwo Krajowe

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

tekst jednolity:

ustawa_z_10.07.2015_Dz.U.2017.1267_(obwieszczenie_z 08.06.2017)

 

tekst pierwotny:

ustawa_z_10.07.2015_Dz.U.2015.1358

zmiany:

ustawa_z_22.07.2016_Dz.U.2016.1203

ustawa_z_16.11.2016_Dz.U.2016.1948_(art._149)

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

rozporządzenie_z_dnia_06.09.2016_Dz.U.2016.1435

zmiana rozporządzenia:

rozporządzenie_z_dnia_27.07.2018_Dz.U.2018.1503

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

rozporządzenie_z_dnia_21.09.2016 Dz.U.2016.1645

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań

rozporządzenie_z_dnia_19.10.2016_Dz.U.2016.1768 

zmiana rozporządzenia:

rozporządzene_z_dnia_29_11_2017_Dz.U.2017.2264

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

rozporządzenie_z_dnia_06.12.2016_Dz.U.2016.2076

 

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

rozporządzenie_z_dnia_28.02.2018_Dz.U.2018.458

wersja archuwalna rozporządzenia:

rozporządzenie_z_dnia_25.01.2017_Dz.U.2017.189

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

rozporządzenie_z_dnia_07.03.2017_Dz.U.2017.611

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

rozporządzenie_z_dnia_04.04.2017_Dz.U.2017.754

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

rozporządzenie_z_dnia_22.08.2017_Dz.U.2017.1685

zmiana rozporządzenia:

rozporządzenie_z_dznia_1.02.2018_Dz.U.2018.312

 

Prawodawstwo UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

rozporządzenie_PEiR_(UE)_nr_508/2014_Dz.U.UE.L.2014.149.1

sprostowanie rozporządzenia 508/2014

sprostowanie_z_3.9.2015_Dz.U.UE.L.2015.229.16/2  

sprostowanie_z_21.1.2016_Dz.U.UE.L.2016.14.43

sprostowanie_z_28.6.2016_Dz.U.UE.L.2016.169.18 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

rozporządzenie_PEiR_(UE)_nr_1303/2013_Dz.U.UE.L.2013.347.320

Zmiana i sprostowanie rozporządzenia 1303/2013

rozporządzenie_2015/1839_zmieniajace_rozporządzenie_1303/2013_Dz.U.UE.L.2015.270.1

sprostowanie_do_rozporządzenia_1303/2013_Dz.U.UE.L.2016.200.140

 

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność RLKS

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity)

obwieszczenie Marszałka_Sejmu_z_dnia_13.12.2017_Dz.U.2018.140

 

wersja pierwotna

ustawa_z _20.02.2015_Dz.U.2015.378

zmiana (wynikająca z art. 6 poniższej ustawy):

ustawa_z_15.12.2016_Dz.U.2017.5

zmiana (wynikająca z art. 14 poniższej ustawy):

ustawa_z_07.07.2017_Dz.U.2017.1475

 

Realizacja programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Tekst_jednolity:_Ustawa_z_dnia_11_lipca_2014_r._o_zasadach_realizacji_programów_w_zakresie polityki spójności_..._(Dz.U.2017.1460)

 

zmiana (wynikająca z art. 1 poniższej ustawy):

ustawa_z_07.07.2017_Dz.U.2017.1475

zmiana (wynikająca z art. 3 poniższej ustawy):

ustawa_z_dnia_24.11.2017_Dz.U.2017.2433

Dodana: 28 wrzesień 2015 14:28

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2018 09:14